Vedtægter

Munkerup og Hulerød Grundejerforening

Sol - strand - vand - fritid - natur

Munkerup Hulerød Grundejerforening

Bådlaug - vedtægter

Vedtægter for Bådelaug på matrikel 1A Munkerup Gårde, Søborg     


§ 1

Formål 


 

Bådelaugets formål er at sikre gode og ordnede forhold på Munkerup og Hulerød  Grundejerforeningens strand matrikelnummer 1A, Munkerup Gårde, Søborg. 

 

§ 2

Medlemskab 

 

Alle medlemmer af Munkerup og Hulerød Grundejerforening kan optages som medlem af  bådelauget, desuden kan bådejere, der af styrelsen tildeles en gæsteplads jf. §3, optages. 

 

Et medlemskab kan ikke overdrages til en anden. 

 

Medlemskab tildeles for medlemmer af Grundejerforeningen for en 3 årig periode. For  gæstemedlemmer tildeles medlemskabet for 1 år. Medlemskabet kan ved udløb forlænges for  en ny periode. 

 

Der kan kun optages det antal medlemmer, der er bådepladser til. 

 

Antallet af bådepladser på matr. 1A fastlægges af bestyrelsen for Munkerup og Hulerød  Grundejerforening, dog kan der maksimalt ligge 14 både på matrikel 1A. 

 

På strandstykket ud for matr. 1E råder bådelauget over 10 pladser, hvoraf 3 er udlagt som  gæstepladser. 

 

Et medlemskab kan kun opretholdes, så længe bådelauget råder over bådepladsen. 

 

Spørgsmålet om optagelse i bådelauget er til enhver tid underkastet styrelsens afgørelse. Nægtes optagelse, selvom der er ledige bådepladser, kan ansøgeren forlange spørgsmålet  afgjort på det førstkommende årsmøde i bådelauget. 

 

§3

Gæstepladser 

 

Gæstemedlemsskab kan af styrelsen kun tildeles bådejere med tilknytning til Munkerup  området f.eks. bådejere med bopæl lige uden for grundejerforeningens område. 

 

Gæstepladser kan kun tildeles hvis intet medlem af Munkerup og Hulerød Grundejerforening  ønsker en bådplads. Bådejere, der pr. 1. januar 2011 har opnået gæstemedlemsskab, er dog  berettiget til at bibeholde gæstemedlemsskabet.   


Tildeling af gæstemedlemsskab skal altid først godkendes på et årsmøde, hvor forslaget skal  fremsættes af styrelsen som et særskilt punkt på dagsordenen, og hvor forslaget skal være  udsendt sammen med indkaldelsen. 

 

§ 4

Regler for brug af båd 

 

Brug af spil og ophalervogn skal ske på en sådan måde, at det ikke er til gene for fri færdsel  på stranden. Ophalervogne kan placeres i strandkanten mens båden er i brug, men wiren skal  altid være oprullet, når den ikke er i brug. 

 

Efter endt brug skal båden placeres på standpladsen, dog kan båden ligge i strandkanten for et  kort tidsrum f.eks. natten over. 

 

I perioden 1. juni til 31. august må hverken ophalervogne eller både placeres i strandkanten i  tidsrummet 10.00 – 18.00. Ved overtrædelse af disse regler skal styrelsen give medlemmet en  advarsel og i gentagelsestilfælde kan styrelsen udelukke medlemmet jf. §7. 


Ingen båd må være længere end 4,5 meter og veje mere end 250 kg.  Alle både skal være mærket med medlemsnummer. 

 

§ 5

Styrelse 

 

Laugets øverste myndighed er bestyrelsen i Munkerup og Hulerød Grundejerforening.  Lauget styres af et råd på 4 personer, der vælges af medlemmerne af lauget på årsmødet  for en periode af 1 år. 

 

Bestyrelsen i Munkerup og Hulerød Grundejerforening udpeger en person som skal indkaldes til  styrelsens møder som observatør. 

 

Årsmødet vælger formanden særskilt. Rådet konstituerer i øvrigt sig selv. Rådets medlemmer skal være medlemmer af lauget eller medlem af en husstand, der er  medlem af lauget. Rådet beslutter selv sin forretningsorden. 

 

Såfremt et styrelsesmedlem fratræder inden udløbet af valgperioden, kan styrelsen supplere  sig selv blandt medlemmerne. 

 

Styrelsen skal ved skiltning på matr. nr. 1A bekendtgøre, at kun medlemmer af bådelauget må  lægge både på stranden, samt at overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre at lauget  fjerner båden på ejerens regning og risiko. 

 

Hvis et medlem gennem længere tid ikke anvender sin båd, skal styrelsen afvise at forny  medlemskabet ved udløb. 

 

Det påhviler styrelsen at holde orden på og omkring bådepladserne. 

 

Eventuelle uoverensstemmelser i rådet afgøres endeligt af bestyrelsen i Munkerup og Hulerød  Grundejerforening. 

 

§ 6

Årsmødets myndighed og stemmeret 

 

Årsmødet bestemmer Bådelaugets almindelige drift, inden for vedtægternes rammer.  Mødeberettiget, stemmeberettiget og valgberettiget er alle medlemmer af lauget.  Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, dog kan hvert fremmødt medlem kun stemme ved en  fuldmagt. 

 

§ 7

Årsmødets afholdelse og indkaldelse 

 

Det ordinære årsmøde skal afholdes hvert år i maj/juni/juli måned dog således, at det er  afholdt inden den ordinære generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening. 

 

Indkaldelse af årsmødet, der skal indeholde meddelelse om dagsorden, skal ske med mindst  14 dages varsel ved bekendtgørelse på den måde, styrelsen finder mest hensigtsmæssig. 

 

På et årsmøde kan der kun træffes beslutning om punkter, der fremgår af dagsordenen. 

 

Forslag fra medlemmerne til behandling på det ordinære årsmøde skal være formanden for  lavet i hænde senest den 1. april. 

 

Dagsordenen til årsmødet skal indeholde følgende punkter 

 

1. Valg af dirigent

2. Styrelsens beretning om Bådelaugets forhold og virksomhed i den forløbne periode 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og eventuelle revisionsbemærkninger 

4. Forslag fra styrelsen 

5. Forslag fra medlemmer

6. Fastsættelse af budget for det kommende år og kontingent 

7. Valg til styrelsen 

a. Formand 

b. 3 styrelsesmedlemmer 

8. Eventuelt 

 

Der skal tages et kortfattet referat af årsmødet, der skal underskrives af formanden og  dirigenten. Årsmødet er beslutningsdygtigt når mindst 6 medlemmer er tilstede. Alle beslutninger træffes  ved simpelt stemmeflertal. 

 

§ 8

Udmeldelse og udelukkelse 

 

Udmeldelse af lavet skal ske skriftligt til formanden, og senest 1 måned efter udmeldelsen,  skal båden være fjernet fra stranden. 

 

Ved udtræden af Munkerup og Hulerød Grundejerforening bortfalder medlemskabet af  bådelauget automatisk, jf. vedtægternes §2, og båden skal være fjernet fra stranden senest 1  måned fra udtrædelsestidspunktet. 

 

Såfremt et medlem af lauget skader de fælles interesser, nægter at efterkomme en skriftlig  anvisning fra styrelsen eller modarbejder foreningens formål, kan styrelsen udelukke  medlemmet af lauget. Det udelukkede medlem skal i så fald fjerne sin båd fra stranden senest 1  måned efter, at styrelsen har meddelt udelukkelsen. 

 

Såfremt en båd ikke er fjernet efter en måned fra udtrædelsestidspunktet, har lauget pligt til at  fjerne båden for ejerens regning og risiko. 

 

Anke over udelukkelse kan forelægges på et årsmøde. 

 

Ved udmeldelse eller udelukkelse udbetales der ikke nogen andel af laugets formue. 

 

§ 9

Kontingent 

 

Medlemmerne af bådelauget skal betale et årligt kontingent til lauget, der fastsættes af årsmødet  i lauget, samt et årligt kontingent til Munkerup og Hulerød Grundejerforening svarende til det  årlige kontingent til Grundejerforeningen. 

 

Kontingenterne opkræves sammen med kontingentet til Munkerup og Hulerød Grundejerforening. 

 

Medlemmer, der ikke har betalt kontingentet tre måneder fra påkrav, kan af styrelsen udelukkes fra lauget. 

 

Ved indmeldingen skal et nyt medlem betale et indskud til bådelauget, der svarer til  kontingentet til Munkerup og Hulerød Grundejerforening. 

 

§ 10

Anvendelse af Bådelaugets midler 

 

Rådet skal beslutte og foranstalte/gennemføre alle arbejder i relation til bådelauget inden for  laugets økonomiske midler og vedtægternes rammer. 

 

Bådelauget må jf. lovgivningen på området ikke opføre nogen form for fast installation på  stranden, ligesom enhver ændring til eksisterende anlæg (spil og strømforsyning) på forhånd  skal godkendes af bestyrelsen i Munkerup og Hulerød Grundejerforening. 

 

Styrelsen kan ikke pådrage bådelauget gælds- eller garantiforpligtigelser. 

 

§ 11

Regnskab 

 

Laugets midler indgår i Munkerup og Hulerød Grundejerforenings regnskab, og såvel indtægter  og udgifter som den opsparede kapital skal fremgå særskilt af årsregnskabet. 

 

Regnskabet opstilles af kassereren for Munkerup og Hulerød Grundejerforening.  Laugets regnskabsår følger Munkerup og Hulerød Grundejerforenings.   


§ 12

Vedtægtsændringer 

 

Denne vedtægt kan kun ændres efter beslutning på en generalforsamling i Munkerup og  Hulerød Grundejerforening. 

 

Til beslutninger om ændring af denne vedtægt kræves at mindst 2/3 af alle foreningens  medlemmer er repræsenteret, og med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen  værende medlemmer. 

 

Er ikke mindst 2/3 af alle foreningens medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men  opnås et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny  generalforsamling, og på denne kan forslaget vedtages med et flertal på 2/3 af de der deltager  på generalforsamlingen, uanset hvor mange stemmer der måtte være repræsenteret 

 

§ 13

Opløsning af bådelauget 

 

Lauget kan kun opløses efter beslutning på en generalforsamling i Munkerup og Hulerød  Grundejerforening. 

 

Til beslutning om opløsning af lauget kræves, at mindst 2/3 af alle foreningens medlemmer er  repræsenteret og beslutningen vedtages med mindst 2/3 majoritet af de på  generalforsamlingen værende medlemmer. 

 

Er ikke mindst 2/3 af foreningens medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men  opnås flertal på 2/3 for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne  kan forslaget da vedtages med et flertal på 2/3 af de, der deltager på generalforsamlingen,  uanset hvor mange stemmer, der måtte være repræsenteret. 

 

Ved opløsning af lauget overføres laugets midler – efter afholdelse af alle udgifter i forbindelse  med opløsningen - til Munkerup og Hulerød Grundejerforening, der skal anvende midlerne til  arbejder på matr. 1A Munkerup Gårde. 

 

Såfremt matrikelnummer 1A Munkerup Gårde, Søborg afhændes til en offentlig myndighed,  f.eks. i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan for området e.l., skal en  generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening afgøre, hvorledes laugets midler  skal anvendes. 

 

Til beslutning herom kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at  mindst 2/3 af de fremmødte er enige i anvendelsen.  Er dette ikke tilfældet, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte kan  beslutte anvendelsen af laugets midler.  __________________________________________________________________________________________


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Munkerup og Hulerød  Grundejerforening, den 24. juli 2011. 

__________________________________ _______________________________________________________


 

Per Therkildsen / Sigurd Østergaard Andersen, 

 

Dirigent på generalforsamlingen / Formand for Munkerup og Hulerød Grundejerforening