Bestyrelsesmøder

Munkerup Hulerød Grundejerforening

Sol - strand - vand - fritid - natur

Munkerup Hulerød Grundejerforening

Aktuelle og historiske referater

 

Referat af bestyrelsesmødet i Munkerup og Hulerød Grundejerforening lørdag, den 12. november 2016 hos Else Marie.

 

Til stede: Alan Nielsen (formand), Glen Volkers (næstformand), Per Therkildsen (kasserer) Jørgen Christen-sen (sekretær), Eva Marie Stoltz, Else Marie Høyer, Ole Kaae og, Jeanna Olsen (suppleant).

Afbud: Lone Christensen (suppleant)

 

0. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 3.september 2016

Referater blev godkendt uden bemærkninger.

 

1. Siden sidst v/Alan

Alan orienterede om, at -Vi har modtaget en henvendelse fra Schøller-Larsen om aldersfordelingen blandt foreningens medlemmer. Alan svare at vi ikke kender aldersfordelingen.

 

Lars Dam har fået adresserne på medlemmerne på Skovvænget med henblik på at samle opbakning til en reparation af vejen.

 

2. Beslutning om svar vedr. Strandgårdsvænge jf. Pers mail af 07.10.16

Efter en drøftelse for og imod besluttede bestyrelsen at Per igen kontakter landinspektøren for at få

klarhed over, hvorfor stien ønskes indsnævret.

 

Det skal f.eks. klarlægges om udvidelsen af matr. 1r betyder noget for mulighederne for udstykning

af matriklen og/eller for bebyggelsesprocenten. Matr. nr. 1r udstykket før den store udstykning i

1920’erne af alle Strandgårdens jorde, og er derfor ikke omfattet af den generelle klausul på Strandgår-

dens jorde.

 

Når svaret foreligger, skal spørgsmålet igen behandles i bestyrelsen.

 

3. Hegn på matr. 1A

Alan orienterede om, at Kommunen er interesseret i såvel hegnet på matr. 1A som i et evt. kommende

raftehegn mod Munkerupvej.

4. Hjemmesiden, status fra Jeanna og beslutning om det videre forløb

Jeanna orienterede om, at Thomas Binder desværre er for syg til at gå videre med hjemmesiden.

Bestyrelsen var enig i at vi skal have en fungerende hjemmeside, og den besluttede at indhente to

tilbud på oprettelse og drift af en hjemmeside.

 

Alan indhenter et tilbud fra Simon og Per fra Dronningmølle Borgerforening.

 

Punktet tages derefter op på næste bestyrelsesmøde.

 

5. Fremtidig opbevaring af teltet samt stole

Else Marie orienterede om, at vi kan få opbevaret teltet m.m. hos Kirsten Falck på Firhøjvej 3, Else Marie

vil indhente prisen for opbevaringen til næste møde.

Alan aftaler en pris for køb af bordene med Sigurd.

 

Mht. udlejning af teltet var der enighed om, at vi indtil videre fortsætter udlejningen som hidtil, men at

vi fremover ikke reklamerer for muligheden, da foreningens primære interesse i teltet er, at bruge det til

generalforsamlingen.

 

6. (Nyt punkt) Tegning af både en bestyrelsesansvarsforsikring og en retshjælpsforsikring/Per

Per fik bemyndigelse til at tegne de to forsikringer i Danske Forsikring, (samt til at flytte vore eksiste-

rende arbejdsskade- og ansvarsforsikring fra Tryg til Danske Forsikring)

Den samlede pris for de fire forsikringer bliver kun marginalt højere en de den nuværende pris for de to

forsikringer i Tryg.

 

7. Festskriftet:

Ole gennemgik det udsendte materiale, og han anbefalede at vi holder ”low key” mht. trykning og ud-

givelse i stedet for en dyr opsættelse og trykning.

 

På nuværende tidspunkt anslås materialet til at komme til at omfatte ca. 40+ sider (med forbehold for

det videre arbejde). Ole forventer at skriftet er færdig ultimo februar.

 

Alan kontakter Simon for et overslag over hvad en opsætning vil koste.

 

8. Eventuelt

Intet.

 

Næste møde er aftalt til den 28. januar 2017 hos Per.

 

14. november 2016

 

For referat: Jørgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To-do-liste pr. november 2016

 

Alan

-Kontakt de andre grundejerforenings formænd med et oplæg vedr. en fælles henvendelse til politikerne vedr. en cykelsti til Gilleleje.

-Kontakt forslagsstilleren til et stilav på Skovvænget med betingelserne for foreningens involvering.(jf. referat fra mødet den 24.07)

-Kontakt til Pernille med klage over parkering på Strandgårdsvænge.

-Kontakt til Simon vedr. opsætning og drift af hjemmesiden.

-Kontakt til Simon vedr. opsætning af jubilæumsskriftet.

-Bestiller Bent til at skære standeren ved udsigtspladsen ned.

-Kontakt til kommunen vedr. hegn på matr. 1A

-Aftale pris for bordene med Sigurd

Per

- Indhentning af nyt svar fra landinspektøren vedr. indsnævring ag Strandgårdsvænge

- Tegning af en bestyrelsesansvarsforsikring og en retshjælpsforsikring og flytning af eksisterende

forsikringer til Danske Forsikring.

-Kontakt til Dronningmølle Borgerforening vedr. etablering og drift af hjemmeside

-Budgetudkast for 2017 til næste møde

 

Jeanna

- Udsende den tilrettede gavepolitik

- Køb af fødselsgave til Bente (Revisionen)

 

Else Marie

- Indhentning af pris for opbevaring af telt, borde og stole på Firhøjvej 3

Lone

-Kontakte kommunen vedr. vedligeholdelse af området ved busstoppestedet.

-Køb af fødselsdagsgave til John (Bådelavet)

Else & Eva

-Else & Eva rydder op i skilteskoven, når standeren er skåret ned

Opgave uden ansvarsplacering

- Køb af en mobiltelefon og tegning af et abonnement