Munkerup Hulerød Grundejerforening

Vedtægter

§ 1
Navn

Stk. 1. Foreningens navn er “Munkerup og Hulerød Grundejerforening”, dens område og hjemsted er Munkerup og Hulerød.

§ 2
Formål

Stk. 1. Grundejerforeningen har til formål at varetage medlemmernes fælles interesse såvel overfor private som overfor det offentlige. Grundejerforeningen skal virke for en god udvikling af bebyggelses- og forbindelsesforholdene samt badeforholdene ved Munkerup Strand.

Stk. 2. Foreningen skal arbejde aktivt for, at tinglyste servitutter og deklarationer i foreningens område håndhæves, specielt angående grundstørrelser og bebyggelsesgrader, således at områdets præg bevares.

§ 3
Ejendomme

Stk. 1. Foreningens ejendom matr.nr. 1 A Munkerup Gårde, må hverken helt eller delvist afhændes

Stk. 2. Foreningen er øverste myndighed for alle laug o. lign. der oprettes i forbindelse med foreningens ejendomme.

§ 4
Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer kan kun optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller inden for foreningens område. Spørgsmålet om berettigelse til optagelse i foreningen kan til enhver tid afgøres af bestyrelsen. Nægtes optagelse kan ansøgeren forlange spørgsmålet afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling

Stk. 2. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til bestyrelsen. Ophører et medlem med at være grundejer i foreningens område, bortfalder medlemsretten fra skæringsdagen. Vedkommende udtræder af foreningen uden krav overfor foreningen på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue

Stk. 3. Såfremt et medlem af foreningen skader de fælles interesser eller modarbejder foreningens formål, kan medlemmet ved generalforsamlingsbeslutning udelukkes af foreningen. Udelukkede medlemmer har ingen andel i foreningens formue.

§ 5
Kontingent

Medlemskontingentet fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling. Beløbets størrelse fastsættes ved simpel stemmeflerhed.

§ 6

Stk. 1. Kontingentet, evt. med tillæg af opkrævningsgebyr opkræves for 1 regnskabsår ad gangen.

Stk. 2. Er det skyldige beløb ikke indbetalt senest 3 måneder efter påkrav, kan medlemmet udelukkes af foreningen.

Stk. 3. Restancer med kontingentet medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes.

§ 7
Ordensregler

Stk. 1. Medlemmerne skal tilstræbe at holde deres ejendom på en ryddelig måde, således den ikke er til gene for de øvrige beboere i området.

Stk. 2. Medlemmerne skal tilstræbe at undgå at anvende støjende maskiner på hverdage efter kl. 18 og i weekender efter kl. 12, specielt i sommerperioden.

§ 8
Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der tillige med 2 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode.

Stk. 2. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer samt 1 suppleant hvert år. Efter første år afgår 3 medlemmer og 1 suppleant efter lodtrækning

Stk. 3. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

§ 9

Stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private

Stk. 2. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens midler anbringes bedst muligt på konti i bank eller sparekasse, og bestemmer kassebeholdningens størrelse

Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer – ved hans forfald af næstformanden samt 3 øvrige medlemmer i forening.

§ 10

Stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, og punktet fremgår af indkaldelsen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

Stk. 3. Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne

Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, nedlægger sit hverv, bliver umyndiggjort eller på anden måde bliver ude af stand til at råde over sit bo, indtræder suppleanten. Hvis der ikke er valgt suppleanter, kan bestyrelsen supplere sig med et andet medlem for tiden til næste generalforsamling

Stk. 5. Ved enstemmig beslutning kan bestyrelsen endvidere supplere sig med indtil 2 medlemmer for tiden til næste generalforsamling.

§ 11

Stk. 1. Kassereren modtager og kvitterer for foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden – eller i hans forfald næstformanden – godkendte udgifter. Løbende faste udgifter/automatiske betalinger skal kun godkendes første gang betalingen forekommer/ved indgåelse af aftalen. Alle godkendelser skal foreligge skriftligt

Stk. 2. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt en altid ajourført medlemsprotokol.

Stk. 3. Foreningens konti i bank eller sparekasse skal være oprettet således, at kun formanden og kassereren har adgang

Stk. 4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskabsår 2005 løber fra 1. juni 2005 til 31.december 2005

Stk. 5. Det af kassereren aflagte årsregnskab afleveres med bilag til formanden senest den 15. marts. Formanden forelægger dette til godkendelse og underskrift på bestyrelsesmøde og afgiver dette senest den 1. maj til revision, som skal være tilendebragt inden den 1. juni.

§ 12
Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give eller ændre vedtægterne

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i en weekend i juli måned

Stk. 3. Medlemmerne skal indkaldes ved brev på helårsadressen med mindst 14 dages varsel, eller efter forudgående godkendelse på en generalforsamling via e-mail eller lignende, med samme tidsfrist. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsorden, regnskab samt evt. forslag, der skal behandles

Stk. 4. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten, der ikke må være bestyrelsesmedlem, suppleant eller revisor i foreningen, har den endelige afgørelse af alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, kompetencespørgsmål etc., ligesom dirigenten leder afstemningerne

Stk. 6. På generalforsamlingen kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der inden de i vedtægterne fastsatte frister er meddelt medlemmerne.

§ 13

Stk. 1. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer (eller 1/5 af medlemmerne) fremsætter skriftlig ønske herom til formanden for bestyrelsen.

Stk. 2. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet.

Stk. 3. Ekstraordinære generalforsamlinger skal finde sted senest 1 måned efter at ønske herom er fremsat. Indkaldelse med angivelse af de til forhandling fremsatte emner skal udsendes til medlemmernes helårsadresse, med mindst 14 dages varsel.

§ 14

Stk. 1. For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt beretning for de laug der er oprettet under foreningen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

9. Valg af revisorer samt suppleant

10. Eventuelt.

Under punkt 10. Eventuelt kan der ikke træffes beslutninger.

Stk. 2. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilsendes formanden for bestyrelsen senest 15. maj.

§ 15

Stk. 1. Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer og disses ægtefæller/samlevere og en eller flere af bestyrelsen indbudte personer

Stk. 2. Hvert medlem har 1 stemme, selvom medlemmet ejer flere ejendomme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan på andre medlemmers vegne afgive mere end 4 stemmer

Stk. 3. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved stemmeflerhed. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når dirigenten eller et medlem kræver dette. Dirigenten er berettiget til at lade en afstemning foretaget ved håndsoprækning gentage skriftligt, hvis dirigenten er i tvivl om resultatet.

Stk. 4. Til vedtægtsændringer, udelukkelse af medlemmer og beslutning om foreningens opløsning fordres, at mindst 2/3 af de mødte eller repræsenterede medlemmer afgiver deres stemme for forslaget

Stk. 5. Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning skal bekræftes på en efterfølgende generalforsamling, der tidligst må afholdes 2 måneder efter den første beslutning, ligeledes ved at 2/3 af de mødte eller repræsenterede afgiver deres stemme for forslaget.

§ 16

Stk. 1. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 2. Forhandlingsprotokollen skal efter nærmere aftale være tilgængelig for medlemmerne.

§ 17
Foreningens opløsning

Såfremt foreningens virksomhed af en eller anden grund måtte vise sig overflødig, skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling til eventuel beslutning om foreningens opløsning.

§ 18

Er foreningens opløsning besluttet, overdrages den ved opløsningen tilstedeværende formue til et samfundsnyttigt, lokalt formål efter den afsluttende generalforsamlings nærmere beslutning.


Således vedtaget med ændringer på generalforsamlingen den 23. juli 2005.