Munkerup Hulerød Grundejerforening

Bådlaug – vedtægter

Vedtægter for Bådelaug på matrikel 1A Munkerup Gårde, Søborg

 

§ 1
Formål

Bådelaugets formål er at sikre gode og ordnede forhold på Munkerup og Hulerød Grundejerforeningens strand matrikelnummer 1A, Munkerup Gårde, Søborg.

§ 2
Medlemskab

Alle medlemmer af Munkerup og Hulerød Grundejerforening kan optages som medlem af bådelauget, desuden kan bådejere, der af styrelsen tildeles en gæsteplads jf. §3, optages.

Et medlemskab kan ikke overdrages til en anden.

Medlemskab tildeles for medlemmer af Grundejerforeningen for en 3 årig periode. For gæstemedlemmer tildeles medlemskabet for 1 år. Medlemskabet kan ved udløb forlænges for en ny periode.
Der kan kun optages det antal medlemmer, der er bådepladser til.

Antallet af bådepladser på matr. 1A fastlægges af bestyrelsen for Munkerup og Hulerød Grundejerforening, dog kan der maksimalt ligge 14 både på matrikel 1A.

På strandstykket ud for matr. 1E råder bådelauget over 10 pladser, hvoraf 3 er udlagt som gæstepladser.

Et medlemskab kan kun opretholdes, så længe bådelauget råder over bådepladsen.

Spørgsmålet om optagelse i bådelauget er til enhver tid underkastet styrelsens afgørelse. Nægtes optagelse, selvom der er ledige bådepladser, kan ansøgeren forlange spørgsmålet afgjort på det førstkommende årsmøde i bådelauget.

§3
Gæstepladser

Gæstemedlemsskab kan af styrelsen kun tildeles bådejere med tilknytning til Munkerup området f.eks. bådejere med bopæl lige uden for grundejerforeningens område.

Gæstepladser kan kun tildeles hvis intet medlem af Munkerup og Hulerød Grundejerforening ønsker en bådplads. Bådejere, der pr. 1. januar 2011 har opnået gæstemedlemsskab, er dog berettiget til at bibeholde gæstemedlemsskabet.

Tildeling af gæstemedlemsskab skal altid først godkendes på et årsmøde, hvor forslaget skal fremsættes af styrelsen som et særskilt punkt på dagsordenen, og hvor forslaget skal være udsendt sammen med indkaldelsen.

§ 4
Regler for brug af båd

Brug af spil og ophalervogn skal ske på en sådan måde, at det ikke er til gene for fri færdsel på stranden. Ophalervogne kan placeres i strandkanten mens båden er i brug, men wiren skal altid være oprullet, når den ikke er i brug.

Efter endt brug skal båden placeres på standpladsen, dog kan båden ligge i strandkanten for et kort tidsrum f.eks. natten over.

I perioden 1. juni til 31. august må hverken ophalervogne eller både placeres i strandkanten i tidsrummet 10.00 – 18.00. Ved overtrædelse af disse regler skal styrelsen give medlemmet en advarsel og i gentagelsestilfælde kan styrelsen udelukke medlemmet jf. §7.

Ingen båd må være længere end 4,5 meter og veje mere end 250 kg. Alle både skal være mærket med medlemsnummer.

§ 5
Styrelse

Laugets øverste myndighed er bestyrelsen i Munkerup og Hulerød Grundejerforening. Lauget styres af et råd på 4 personer, der vælges af medlemmerne af lauget på årsmødet for en periode af 1 år.

Bestyrelsen i Munkerup og Hulerød Grundejerforening udpeger en person som skal indkaldes til styrelsens møder som observatør.

Årsmødet vælger formanden særskilt. Rådet konstituerer i øvrigt sig selv. Rådets medlemmer skal være medlemmer af lauget eller medlem af en husstand, der er medlem af lauget. Rådet beslutter selv sin forretningsorden.

Såfremt et styrelsesmedlem fratræder inden udløbet af valgperioden, kan styrelsen supplere sig selv blandt medlemmerne.

Styrelsen skal ved skiltning på matr. nr. 1A bekendtgøre, at kun medlemmer af bådelauget må lægge både på stranden, samt at overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre at lauget fjerner båden på ejerens regning og risiko.

Hvis et medlem gennem længere tid ikke anvender sin båd, skal styrelsen afvise at forny medlemskabet ved udløb.

Det påhviler styrelsen at holde orden på og omkring bådepladserne.

Eventuelle uoverensstemmelser i rådet afgøres endeligt af bestyrelsen i Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

§ 6
Årsmødets myndighed og stemmeret

Årsmødet bestemmer Bådelaugets almindelige drift, inden for vedtægternes rammer. Mødeberettiget, stemmeberettiget og valgberettiget er alle medlemmer af lauget. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, dog kan hvert fremmødt medlem kun stemme ved en fuldmagt.

§ 7
Årsmødets afholdelse og indkaldelse

Det ordinære årsmøde skal afholdes hvert år i maj/juni/juli måned dog således, at det er afholdt inden den ordinære generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

Indkaldelse af årsmødet, der skal indeholde meddelelse om dagsorden, skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på den måde, styrelsen finder mest hensigtsmæssig.

På et årsmøde kan der kun træffes beslutning om punkter, der fremgår af dagsordenen.

Forslag fra medlemmerne til behandling på det ordinære årsmøde skal være formanden for lavet i hænde senest den 1. april.

Dagsordenen til årsmødet skal indeholde følgende punkter

 1. Valg af dirigent
 2.  Styrelsens beretning om Bådelaugets forhold og virksomhed i den forløbne periode
 3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab og eventuelle revisionsbemærkninger
 4.  Forslag fra styrelsen
 5.  Forslag fra medlemmer
 6.  Fastsættelse af budget for det kommende år og kontingent
 7.  Valg til styrelsen
  • a.     Formand
  • b.     3 styrelsesmedlemmer
 8. Eventuelt

Der skal tages et kortfattet referat af årsmødet, der skal underskrives af formanden og dirigenten. Årsmødet er beslutningsdygtigt når mindst 6 medlemmer er tilstede. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 8
Udmeldelse og udelukkelse

Udmeldelse af lavet skal ske skriftligt til formanden, og senest 1 måned efter udmeldelsen, skal båden være fjernet fra stranden.

Ved udtræden af Munkerup og Hulerød Grundejerforening bortfalder medlemskabet af bådelauget automatisk, jf. vedtægternes §2, og båden skal være fjernet fra stranden senest 1 måned fra udtrædelsestidspunktet.

Såfremt et medlem af lauget skader de fælles interesser, nægter at efterkomme en skriftlig anvisning fra styrelsen eller modarbejder foreningens formål, kan styrelsen udelukke medlemmet af lauget. Det udelukkede medlem skal i så fald fjerne sin båd fra stranden senest 1 måned efter, at styrelsen har meddelt udelukkelsen.

Såfremt en båd ikke er fjernet efter en måned fra udtrædelsestidspunktet, har lauget pligt til at fjerne båden for ejerens regning og risiko.

Anke over udelukkelse kan forelægges på et årsmøde.

Ved udmeldelse eller udelukkelse udbetales der ikke nogen andel af laugets formue.

§ 9
Kontingent

Medlemmerne af bådelauget skal betale et årligt kontingent til lauget, der fastsættes af årsmødet i lauget, samt et årligt kontingent til Munkerup og Hulerød Grundejerforening svarende til det årlige kontingent til Grundejerforeningen.

Kontingenterne opkræves sammen med kontingentet til Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingentet tre måneder fra påkrav, kan af styrelsen udelukkes fra lauget.

Ved indmeldingen skal et nyt medlem betale et indskud til bådelauget, der svarer til kontingentet til Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

§ 10
Anvendelse af Bådelaugets midler

Rådet skal beslutte og foranstalte/gennemføre alle arbejder i relation til bådelauget inden for laugets økonomiske midler og vedtægternes rammer.

Bådelauget må jf. lovgivningen på området ikke opføre nogen form for fast installation på stranden, ligesom enhver ændring til eksisterende anlæg (spil og strømforsyning) på forhånd skal godkendes af bestyrelsen i Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

Styrelsen kan ikke pådrage bådelauget gælds- eller garantiforpligtigelser.

§ 11
Regnskab

Laugets midler indgår i Munkerup og Hulerød Grundejerforenings regnskab, og såvel indtægter og udgifter som den opsparede kapital skal fremgå særskilt af årsregnskabet.

Regnskabet opstilles af kassereren for Munkerup og Hulerød Grundejerforening. Laugets regnskabsår følger Munkerup og Hulerød Grundejerforenings.

§ 12
Vedtægtsændringer

Denne vedtægt kan kun ændres efter beslutning på en generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

Til beslutninger om ændring af denne vedtægt kræves at mindst 2/3 af alle foreningens medlemmer er repræsenteret, og med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen værende medlemmer.

Er ikke mindst 2/3 af alle foreningens medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget vedtages med et flertal på 2/3 af de der deltager på generalforsamlingen, uanset hvor mange stemmer der måtte være repræsenteret

§ 13
Opløsning af bådelauget

Lauget kan kun opløses efter beslutning på en generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

Til beslutning om opløsning af lauget kræves, at mindst 2/3 af alle foreningens medlemmer er repræsenteret og beslutningen vedtages med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen værende medlemmer.

Er ikke mindst 2/3 af foreningens medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås flertal på 2/3 for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget da vedtages med et flertal på 2/3 af de, der deltager på generalforsamlingen, uanset hvor mange stemmer, der måtte være repræsenteret.

Ved opløsning af lauget overføres laugets midler – efter afholdelse af alle udgifter i forbindelse med opløsningen – til Munkerup og Hulerød Grundejerforening, der skal anvende midlerne til arbejder på matr. 1A Munkerup Gårde.

Såfremt matrikelnummer 1A Munkerup Gårde, Søborg afhændes til en offentlig myndighed, f.eks. i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan for området e.l., skal en generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening afgøre, hvorledes laugets midler skal anvendes.

Til beslutning herom kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de fremmødte er enige i anvendelsen. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte kan beslutte anvendelsen af laugets midler.

 


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening, den 24. juli 2011.


 

Per Therkildsen / Sigurd Østergaard Andersen,

Dirigent på generalforsamlingen / Formand for Munkerup og Hulerød Grundejerforening